„ იყავით ინიციატორები მშობელთან კომუნიკაციაში “... ვრცლად
რესურსები
ვებინარები
× ბიზნეს უნარ-ჩვევები წიგნები და გაზეთები აუდიო წიგნები სამუშაო ბარათები დაწერე მოთხრობა მათემატიკური თამაშები კითხვის და მათემატიკის პლაკატები მშობელთა ჩართულობის ბარათები

თქვენ იმყოფებით გვერდზე : დიაგნოსტიკური შეფასება

პორტალის ამ განყოფილებაში გთავაზობთ კითხვისა და მათემატიკის სწავლის შეფასების დიაგნოსტიკურ ინსტრუმენტებს კლასებისა და კომპეტენციების მიხედვით. მასწავლებელს შეუძლია, შეარჩიოს კონკრეტული კლასის ამა თუ იმ კომპეტენციის შესამოწმებელი ტესტი ქართულ ენაში ან მათემატიკაში, აღრიცხოს ტესტირების შედეგები და გამოიყენოს დაგროვილი ინფორმაცია სასწავლო პროცესის დასაგეგმად. წარმოდგენილი შეფასების ინსტრუმენტების მომზადება და გამოყენება არ არის დაკავშირებული დიდ ხარჯებთან და ტექნიკურ სირთულეებთან. მათი გამოყენება საკმარის ინფორმაციას გვაწვდის თითოეული მოსწავლის ძლიერი და სუსტი მხარეების შესახებ, რაც, თავის მხრივ, ადეკვატური სწავლების მეთოდებისა და რესურსების შერჩევაში გვეხმარება. გარდა ამისა, ტესტირების შედეგებს ვიყენებთ დიფერენცირებული სწავლების დაგეგმვასა და წარმართვაში. კითხვის დიაგნოსტიკური შეფასებისათვის რვა სახის დიაგნოსტიკურ ტესტებს გთავაზობთ, ესენია:

მათემატიკაში შესაძლებელია მომზადდეს როგორც ერთ ან რამდენიმე კომპეტენციაზე ფოკუსირებული სადიაგნოსტიკო ტესტი, ასევე სკრინინგული ანუ მიმოხილვითი სადიაგნოსტიკო ტესტი, რომელიც მოცემული კლასის ყველა კომპეტენციას მოიცავს ერთ ტესტირებაში. კომპეტენციათა სრული ჩამონათვალი ექვსივე კლასის ფარგლებში ასეთია:კომპეტენცია I კლასი II კლასი III კლასი IV კლასი V კლასი VI კლასი
1 თვლა
2 რიცხვის ამოცნობა
3 რიცხვების შედარება
4 მოქმედებები რიცხვებზე
5 კანონზომიერება
6 ალგებრა
7 სიდიდეებს შორის დამოკიდებულების გამოსახვა, განვრცობა და აღწერა
8 გეომეტრიული ფიგურები
9 ფართობი
10 მონაცემთა ანალიზი
11 ტექსტური ამოცანების ამოხსნა
12 გეომეტრიული გარდაქმნები
დიაგნოსტიკური შეფასების გვერდზე შესვლა