ფორუმი
თქვენ იმყოფებით გვერდზე : აქტივობის ბარათები
კითხვის სწავლებისას ეფექტურად ვიყენებთ დავალების/აქტივობის ბარათებს. პორტალზე წარმოდგენილ დავალების/აქტივობის ბარათებზე მითითებულია: დავალების/აქტივობის ბარათები შეიძლება გამოვიყენოთ ინდივიდუალურად, წყვილებში ან მცირე ჯგუფებში მუშაობისთვის. ისინი ეხმარება მასწავლებელს მართული კითხვის აქტივობისას ჯგუფების ორგანიზებაში, დიფერენცირებულ გაკვეთილებზე მოსწავლეებისთვის ადეკვატური დავალებების განაწილებაში. ბარათების უმრავლესობა კითხვის ფაზაზე ან წაკითხვის შემდგომი სამუშაოსთვისაა განკუთვნილი.
აქტივობის/დავალების ბარათების გამოყენების ვარიანტები
კითხვის და წერის აქტივობის ბარათები ქართულენოვანი და არა ქართულენოვანი მოსწავლეებისთვის
I და II კლასი III და IV კლასი V და VI კლასი
I და II კალსის აქტივობის ბარათები ქართული
III და IV კალსის აქტივობის ბარათები ქართული
V და VI კლასი აქტივობის ბარათები ქართული
I და II კალსის აქტივობის ბარათები ქართული მეორე ენა
III და IV კალსის აქტივობის ბარათები ქართული მეორე ენა
V და VI კლასი აქტივობის ბარათები ქართული მეორე ენა


სიტყვის ბარათები და სურათიანი ბარათები გამოიყენება ასო-ბგერების, ცნობადი და ხშირი სიტყვების, სხვადასხვა სიტყვის დეკოდირების (წერილობითი კოდის გაშიფვრის) უნარის განვითარებისათვის. ბარათებზე დატანილია ის სიტყვები, რომლებიც ყველაზე ხშირად გვხვდება ზეპირმეტყველებასა და ნაბეჭდ ტექსტებში. ამიტომ მათი სწრაფად ცნობა დიდ დახმარებას უწევს პატარა მკითხველს ტექსტებთან ურთიერთობის საწყის ფაზაზე. ბარათებით შესრულებული აქტივობების უმრავლესობა მეტად სასრგებლოა სიტყვებზე რეგულარული ვარჯიშისთვის, რაც ეფექტური კითხვის ერთ-ერთი აუცილებელი წინაპირობაა. აქტივობების უმრავლესობა პირველ და მეორე კლასებში გამოიყენება.
აქ მოცემულია სხვადასხვა ტიპისა და ზომის (დიდი ან პატარა) ბარათები, კერძოდ: პორტალზე ასევე განთავსებულია თამაშებისა და სავარჯიშოების ბანკი, რომელიც შეგიძლიათ სხვადასხვა მიზნით გამოიყენოთ: ასწავლოთ ახალი სიტყვები, გაიმეოროთ ადრე ნასწავლი სიტყვები, არაფორმალურად გადაამოწმოთ მოსწავლეთა ლექსიკური მარაგი.
ფლეშ ბარათები
სურათიანი ბარათები სიტყვის ბარათები
დიდი ილუსტრაციები
დიდი სიტყვები
პატარა ილუსტრაციები
პატარა სიტყვები


   დავალების ბარათი არის მოსწავლისთვის განკუთვნილი სავარჯიშოს წერილობითი აღწერა და შესრულების მითითება. დავალების ბარათმა მოსწავლეებს ფიქრისა და პრობლემის გადაჭრის გზების ძიების სტიმული უნდა მისცეს; ხელი შეუწყოს კითხვების დასმას, წაახალისოს ზეპირი და წერილობითი კომუნიკაცია და თანამშრომლობა.
ფლეშბარათების გამოყენების წესი და რეკომენდაციები იხილეთ ქართულ, რუსულ, აზერბაიჯანულ და სომხურ ენებზე ბროშურაში - „დაწყებითი კლასების მათემატიკის დავალების ბარათები“.
დავალების ბარათების ბროშურა ქართულ ენაზე დავალების ბარათების ბროშურა რუსულ ენაზე დავალების ბარათების ბროშურა აზერბაიჯანულ ენაზე დავალების ბარათების ბროშურა სომხურ ენაზე


სიტყვის ბარათები და სურათიანი ბარათები გამოიყენება ასო-ბგერების, ცნობადი და ხშირი სიტყვების, სხვადასხვა სიტყვის დეკოდირების (წერილობითი კოდის გაშიფვრის) უნარის განვითარებისათვის. ბარათებზე დატანილია ის სიტყვები, რომლებიც ყველაზე ხშირად გვხვდება ზეპირმეტყველებასა და ნაბეჭდ ტექსტებში. ამიტომ მათი სწრაფად ცნობა დიდ დახმარებას უწევს პატარა მკითხველს ტექსტებთან ურთიერთობის საწყის ფაზაზე. ბარათებით შესრულებული აქტივობების უმრავლესობა მეტად სასრგებლოა სიტყვებზე რეგულარული ვარჯიშისთვის, რაც ეფექტური კითხვის ერთ-ერთი აუცილებელი წინაპირობაა. აქტივობების უმრავლესობა პირველ და მეორე კლასებში გამოიყენება.
აქ მოცემულია სხვადასხვა ტიპისა და ზომის (დიდი ან პატარა) ბარათები, კერძოდ: პორტალზე ასევე განთავსებულია თამაშებისა და სავარჯიშოების ბანკი, რომელიც შეგიძლიათ სხვადასხვა მიზნით გამოიყენოთ: ასწავლოთ ახალი სიტყვები, გაიმეოროთ ადრე ნასწავლი სიტყვები, არაფორმალურად გადაამოწმოთ მოსწავლეთა ლექსიკური მარაგი.
გამოხმაურების ბარათები
გამოხმაურების ბარათები


მათემატიკის დავალების ბარათები
I კლასი II კლასი III კლასი IV კლასი V კლასი VI კლასი
I კლასი ქართული
II კლასი ქართული
III კლასი ქართული
IV კლასი ქართული
V კლასი ქართული
VI კლასი ქართული
I კლასი რუსული
II კლასი რუსული
III კლასი რუსული
IV კლასი რუსული
V კლასი რუსული
VI კლასი რუსული
I კლასი აზერბაიჯანული
II კლასი აზერბაიჯანული
III კლასი აზერბაიჯანული
IV კლასი აზერბაიჯანული
V კლასი აზერბაიჯანული
VI კლასი აზერბაიჯანული
I კლასი სომხური
II კლასი სომხური
III კლასი სომხური
IV კლასი სომხური
V კლასი სომხური
VI კლასი სომხური