როგორ მოვახერხოთ ის, რომ ბავშვებმა არ შეწყვიტონ კითხვა და სწავლა ზაფხულის განმავლობაში და დანაკარგის გარეშე, სათანადო მზაობით შეუდგნენ მომდევნო სასწავლო წელს?... იხილეთ ვრცლად >>>
რესურსები
ვებინარები
× ბიზნეს უნარ-ჩვევები წიგნები და გაზეთები აუდიო წიგნები სამუშაო ბარათები დაწერე მოთხრობა მათემატიკური თამაშები კითხვის და მათემატიკის პლაკატები მშობელთა ჩართულობის ბარათები

ელექტრონული კურსები

სესიების გადმოსატვირთი ვერსიები. RAR არქივად
სესიის # კითხვა - მაღალი ხარისხით მათემატიკა - მაღალი ხარისხით
>> კურსი: კითხვისა და წერის სწავლება დაწყებით კლასებში (I-IV კლასები) კურსი: კითხვისა და წერის სწავლება დაწყებით კლასებში (V-VI კლასები) კურსი: მათემატიკის სწავლების ინოვაციური მეთოდები (I-IV კლასები) კურსი: მათემატიკის სწავლების ინოვაციური მეთოდები (V-VI კლასები)
სესია #1 » კითხვის სწავლების ძირითადი პრინციპები კითხვის სწავლების ძირითადი პრინციპები მათემატიკის სწავლების ინტერაქტიულ-კონსტრუქტივისტული მეთოდი მათემატიკის სწავლების ინტერაქტიულ-კონსტრუქტივისტული მეთოდი
სესია #2 » კითხვისა და წერის სწავლება პირველ კლასში გაწაფული - გამართული კითხვა. ნაწილი 1 რიცხვების კონსტრუქტივისტული სწავლება I-IV კლასებში მათემატიკის ინტერაქტიულ-კონსტრუქტივისტული სწავლება და ეფექტიანი სასწავლო გარემო
სესია #3 » ფონოლოგიური უნარ-ჩვევები გაწაფული/გამართული კითხვა. ნაწილი 2 მათემატიკის ინტერაქტიულ-კონსტრუქტივისტული სწავლება და ეფექტიანი სასწავლო გარემო საკითხის სწავლება კონსტრუქტივისტული მეთოდის გამოყენებით
სესია #4 » ერთობლივი კითხვა და ერთობლივი წერა ლექსიკური მარაგი 1 საკითხის სწავლება კონსტრუქტივისტული მეთოდის გამოყენებით საკითხის კონსტრუქტივისტული სწავლების სამფაზიანი მოდელი და მისი დაგეგმვა
სესია #5 » სიტყვების წაკითხვის სწავლება ლექსიკური მარაგი 2 საკითხის კონსტრუქტივისტული სწავლების სამფაზიანი მოდელი და მისი დაგეგმვა საკითხის კონსტრუქტივისტული სწავლების სამფაზიანი მოდელი
სესია #6 » მრავალფეროვანი რესურსების გამოყენება კითხვის დაბალანსებულად სწავლებისათვის წაკითხულის გაგება-გააზრება განმავითარებელი შეფასება განმავითარებელი შეფასება
სესია #7 » გაწაფული/გამართული კითხვა. ნაწილი 1 საინფორმაციო ტექსტის გაგება-გააზრება განმავითარებელი შეფასების მეთოდები განმავითარებელი შეფასების მეთოდები
სესია #8 » გაწაფული/გამართული კითხვა. ნაწილი 2 დიაგნოსტიკიური შეფასება აქტივობების გამოყენება სწავლისა და ათვისების შესამოწმებლად აქტივობების გამოყენება სწავლისა და ათვისების შესამოწმებლად
სესია #9 » დიაგნოსტიკიური შეფასება გაგება-გააზრებაზე ორიენტირებული ეფექტური აქტივობები როგორ ჩავატაროთ განმავითარებელი შეფასება? როგორ ჩავატაროთ განმავითარებელი შეფასება?
სესია #10 » ლექსიკური მარაგის გამდიდრება 1 შეკითხვების დასმა (გაგება-გააზრების საკვანძო სტრატეგია) განმავითარებელი შეფასების დაგეგმვა განმავითარებელი შეფასების დაგეგმვა
სესია #11 » ლექსიკური მარაგის გამდიდრება 2 შეკითხვების დასმა და სხვა საკვანძო სტრატეგიები დიფერენცირებული სწავლების არსი დიფერენცირებული სწავლების არსი
სესია #12 » წაკითხულის გაგება-გააზრება კითხვის დიფერენცირებული სწავლება - მართული კითხვის აქტივობა მოსწავლის საჭიროებებზე რეაგირება დიფერენცირებით მოსწავლის საჭიროებებზე რეაგირება დიფერენცირებით
სესია #13 » კითხვის დიფერენცირებულად სწავლება - მართული კითხვის აქტივობა სასწავლო პროექტების გამოყენება წიგნიერების განვითარებისთვის ეფექტიანი სასწავლო აქტივობები ეფექტიანი სასწავლო აქტივობები
სესია #14 » სასწავლო პროექტების გამოყენება წიგნიერების განვითარებისთვის წერის სწავლება. ხუთსაფეხურიანი წერა (პირველი ნაწილი) დიფერენცირებული სწავლების მართვა და მოსწავლეთა შეფასება დიფერენცირებული სწავლების მართვა და მოსწავლეთა შეფასება
სესია #15 » წერის სწავლება I-IV კლასებში წერის სწავლება. ხუთსაფეხურიანი წერა. მეორე ნაწილი დიფერენცირებული სწავლების დაგეგმვა დიფერენცირებული სწავლების დაგეგმვა
სესია #16 » კითხვის უნარის შეფასება კითხვის უნარის შეფასება სადიაგნოსტიკო ტესტირება სადიაგნოსტიკო ტესტირება
სესია #17 » საკლასო გარემო საკლასო გარემო სადიაგნოსტიკო ტესტირება მათემატიკაში სადიაგნოსტიკო ტესტირება მათემატიკაში
2017 წლის სესიები კურსი B / კითხვისა და წერის სწავლება დაწყებით კლასებში (I-VI)
კითხვა კურსი (B) (I-VI კალსები)
სესია #1 - (1 - 6 კლასებისთვის) » სესია 1 წიგნის კლუბი (ნაწილი პირველი)
სესია #2 - (1 - 6 კლასებისთვის) » სესია 2 წიგნის კლუბი (ნაწილი მეორე)
სესია #3 - (1 - 6 კლასებისთვის) » სესია 3. საგაკვეთილო სპექტაკლები, დრამისა და თეატრის ელემენტების გამოყენება წიგნიერების განვითარებაში
სესია #4 - (1 - 6 კლასებისთვის) » სესია 4. ჩაღრმავებული კითხვა
სესია #5 - (1 - 6 კლასებისთვის) » სესია 5. ჩაღრმავებული კითხვა 2
2017 წლის სესიები 1 - 6 ლასებისთვის
სესიის # კითხვა მათემატიკა
სესია #1 - (1 - 6 კლასებისთვის) » ანალიტიკური წერა (ქართული ენა და ლიტერატურა) 1-6 კლასებისთვის სესია #1 რიცხვები (მოდული 1)
სესია #2 - (1 - 6 კლასებისთვის) » მასწავლებელთა საგნის გამოცდისთვის მოსამზადებელი კურსი (ქართული ენა და ლიტერატურა) 1-6 კლასებისთვის სესია #2 რიცხვები (მოდული 1)
სესია #3 - (1 - 6 კლასებისთვის) » როგორ ავიცილოთ თავიდან გრამატიკული შეცდომები? (მორფოლოგია, ორთოგრაფია, სინტაქსი) სესია #3 რიცხვები (მოდული 1)
სესია #4 - (1 - 6 კლასებისთვის) » როგორ ავიცილოთ თავიდან გრამატიკული შეცდომები? (სტილი) გამრავლებისა და გაყოფის მოქმედებების მათემატიკური არსი (მოდული 2) (1 - 6 კლასებისთვის)
სესია #5 - (1 - 6 კლასებისთვის) » სესია 4. როგორ ავიცილოთ თავიდან გრამატიკული შეცდომები? (პუნქტუაცია) რიცხვებზე მოქმედებების შემცველი ამოცანები (მოდული 2) (1 - 6 კლასებისთვის)
სესია #6 - (1 - 6 კლასებისთვის) » სესია 5. არგუმენტირებული ესეს შექმნა სასერტიფიკაციო გამოცდების ტიპური სატესტო დავალებები (მოდული 2) (1 - 6 კლასებისთვის)
სესია #7 - (1 - 6 კლასებისთვის) » სესია # 6. წაკითხულის გააზრება სესია #7 წილადები და ათწილადები (მოდული 3) (1 - 6 კლასებისთვის)
სესია #8 - (1 - 6 კლასებისთვის) » სესია # 7. წაკითხულის გააზრება 2 სესია #8 წილადები და ათწილადები (მოდული 3) (1 - 6 კლასებისთვის)
სესია #9 - (1 - 6 კლასებისთვის) » სესია # 8. ლიტერატურის თეორია სესია #9 წილადები და ათწილადები (მოდული 3) (1 - 6 კლასებისთვის)
სესია #10 - (1 - 6 კლასებისთვის) » სესია # 9. ლიტერატურის თეორია 2 სესია #10 (მოდული 4). პლანიმეტრიისა და სტერეომეტრიის ცნებათა სისტემები (1 - 6 კლასებისთვის)
სესია #11 - (1 - 6 კლასებისთვის) » სესია 10. ფონეტიკა და მორფოლოგია (პირველი ნაწილი) სესია #11 (მოდული 4). სასერტიფიკაციო საგნობრივი გამოცდების ტიპური ამოცანები (1 - 6 კლასებისთვის)
სესია #12 - (1 - 6 კლასებისთვის) » მორფოლოგია - II ნაწილი სესია #12 (მოდული 4). ამოცანები გეომეტრიულ ფიგურებზე (1 - 6 კლასებისთვის)
სესია #13 - (1 - 6 კლასებისთვის) » სესია 12. სინტაქსი სესია #13 (მოდული 5). არითმეტიკულ მოქმედებათა თვისებები (1 - 6 კლასებისთვის)
სესია #14 - (1 - 6 კლასებისთვის) » სესია #14 . კურსის შემაჯამებელი სესია (1 - 6 კლასებისთვის) სესია #14 (მოდული 5). ამოცანების ამოხსნა (1 - 6 კლასებისთვის)
სესია #15 - (1 - 6 კლასებისთვის) » სესია #15 (მოდული 5). ამოცანები პროცენტებზე (1 - 6 კლასებისთვის)
სესია #16 - (1 - 6 კლასებისთვის) » სესია #16 (მოდული 6). რიცხვების გაყოფადობა (1 - 6 კლასებისთვის)
სესია #17 - (1 - 6 კლასებისთვის) » სესია #17 (მოდული 7). რიცხვების გაყოფადობა (1 - 6 კლასებისთვის)
სესია #18 - (1 - 6 კლასებისთვის) » სესია #18 (მოდული 6). რიცხვების გაყოფადობა (1 - 6 კლასებისთვის)
სესია #19 - (1 - 6 კლასებისთვის) » სესია #19 (მოდული 7). ამოცანების ამოხსნა ვენის დიაგრამების საშუალებით. პოსტტესტის ამოცანების განხილვა. (1 - 6 კლასებისთვის)
სესია #20 - (1 - 6 კლასებისთვის) » სესია #20 (მოდული 7). ამოცანების ამოხსნა ვენის დიაგრამების საშუალებით. პოსტტესტის ამოცანების განხილვა.(2) (1 - 6 კლასებისთვის)
სესია #21 - (1 - 6 კლასებისთვის) » სესია #21 (მოდული 7). ამოცანების ამოხსნა ვენის დიაგრამების საშუალებით. პოსტტესტის ამოცანების განხილვა.(2) (1 - 6 კლასებისთვის)
სესია #22 - (1 - 6 კლასებისთვის) » სესია #22 . კურსის შემაჯამებელი სესია (1 - 6 კლასებისთვის)
მათემატიკის სწავლების რჩეული ინოვაციური მეთოდები
სესია #1 - (1 - 6 კლასებისთვის) » სესია #1 . მოსწავლეთა პოზიტიური დამოკიდებულების გაღვივება მათემატიკის სწავლისადმი (1 - 6 კლასებისთვის)
სესია #2 - (1 - 6 კლასებისთვის) » სესია #2 . სწავლების დიფერენცირება მოსწავლეთა ინტერესებისა და სასწავლო პროფილების მიხედვით (1 - 6 კლასებისთვის)
სესია #3 - (1 - 6 კლასებისთვის) » სესია #3 . სწავლება სწავლის შემაჯამებელი აქტივობები (1 - 6 კლასებისთვის)
სესია #4 - (1 - 6 კლასებისთვის) » სესია #4 . შეფასების ნაყოფიერი სისტემა დიფერენცირებული სწავლებისას (1 - 6 კლასებისთვის)
რემედიაციის მოდული მათემატიკაში
დღე 1 » დღე 1. სესია1 - 2 - 3 - 4 - 5
დღე 2 » დღე 2. სესია1 - 2 - 3 - 4 - 5
დღე 3 » დღე 3. სესია1 - 2 - 3 - 4 - 5
დღე 4 » დღე 4. სესია1 - 2 - 3 - 4 - 5
დღე 5 » დღე 5. სესია1 - 2 - 3 - 4 - 5
რემედიაციის მოდული კოთხვაში
სესია #1 დიაგნოსტირება და პროგრესის მონიტორინგი
სესია #2 მასწავლებლების ტრენინგი და მეთოდური რესურსები
სესია #3 საპილოტე პროგრამის ანგარიში