ფორუმი
თქვენ იმყოფებით გვერდზე : კითხვის და მათემატიკის პლაკატები

სასწავლო პლაკატი ერთ-ერთი საუკეთესო დამხმარე მასალაა კითხვის სწავლებისათვის. პოსტერებზე თვალსაჩინოდ არის გამოსახული კითხვის სტრატეგიები, გრაფიკული სქემები, დამხმარე მინიშნებები და რჩევები სხვადასხვა ტიპის დავალებებზე სამუშაოდ.

G-PriEd პროექტის ფარგლებში სკოლებისათვის მომზადდა მრავალფეროვანი პოსტერები. ზოგიერთი მათგანი ზოგადი ხასიათის გზავნილებს აწვდის მოსწავლეებს, რათა გაიზარდოს მათი კითხვის მოტივაცია და ინტერესი წიგნების მიმართ (მაგ., „ჩვენ გვიყვარს კითხვა“).

ზოგიერთი კი კითხვის კონკრეტული სტრატეგიის პრაქტიკულ გამოყენებას ასწავლის მათ, კერძოდ, უჩვენებს, რას გულისხმობს ეს სტრატეგია და რომელი კონკრეტული ნაბიჯების გავლას მოითხოვს (მაგ., „კითხვის დროს დაუსვი შენს თავს შეკითხვები“). სასურველია, მასწავლებლებმა მიზნობრივად შეარჩიონ და გამოიყენონ აქ წარმოდგენილი პოსტერები. არ არის საჭირო ყველა პლაკატის ერთდროულად გამოკვრა საკლასო ოთახში. მაგალითად, თუ მოსწავლეები ლექსიკური ერთეულების მნიშვნელობის გაგების უნარ-ჩვევებს ივითარებენ, საკლასო ოთახში ეფექტურად იმუშავებს პლაკატი „გრაფიკული სქემები ლექსიკურ ერთეულებზე სამუშაოდ“.

თუ მოსწავლეები აბზაცის წერის უნარზე არიან კონცენტრირებულნი, სასარგებლო იქნება გამოვაკრათ პლაკატი - „აბზაცის ნაწილები“. მასწავლებელსა და მოსწავლეებს პერიოდულად მიეცემათ საშუალება, მიუბრუნდნენ ამა თუ იმ გრაფიკულ სქემას და მიზნობრივად გამოიყენონ ისინი საკლასო დავალებების შესრულებისას.

კითხვა - პლაკატები
დააკავშირე ტექსტში მოცემული ინფორმაცია
პერსონაჟის რუკა
აბზაცის ნაწილები
გრაფიკული სქემები პერსონაჟის დასახასიათებლად
კითხვის დროს დაუსვი შენს თავს შეკითხვა
გრაფიკული სქემები ლექსიკურ მარაგზე სამუშაოდ
ჩვენ გვიყვარს კითხვა
წერის 6 მახასიათებელი
გამართული კითხვის თვით შეფასება
კარგი მკითხველები
ვარაუდების გამოთმა, წარმოსახვა, დაკავშირება
წერის პროცესი
სასაუბრო თემატური პლაკატი არის დიდი ზომის ნახატი, რომელზედაც გამოსახულია კონკრეტული თემის შესაბამისი რეალური ვითარება, მაგალითად: მაღაზია, სოფელი, ექსკურსია და სხვ. როგორც წესი, პლაკატი საბაზისო ენობრივი უნარების განვითარებისთვის გამოიყენება. ნახატზე გამოსახული ადამიანების, ცხოველების, საგნებისა და მოვლენების აღქმა-გააზრება ეხმარება ენის შემსწავლელს ნაბიჯ-ნაბიჯ გადავიდეს ლაპარაკის ფაზაზე. პლაკატი მასწავლებელს ძირითადად დისკუსიის წარმართვაში უწყობს ხელს. ასევე შესაძლებელია პოსტერების გამოყენება შეკითხვების დასასმელად, ბუნებრივი მიდგომის (მაგ., „ღრუბელი შავია?“), სრული ფიზიკური რეაქციისა (მაგ., „თუ ძაღლი ზის, შეხედეთ კარს“!) და წერის აქტივობების ჩასატარებლად. პოსტერების კლასში შეტანა შესაძლებელია როგორც წინასწარ დადგენილი თანამიმდევრობით, ისე ამის გარეშეც. მასწავლებლებს შორის პოსტერების გაცვლა საგრძნობლად აადვილებს ამ რესურსით მუშაობას პარალელურად რამდენიმე საკლასო ოთახში. მეთოდური მითითებები და რჩევები პოსტერების გამოყენების შესახებ იხილეთ ამავე პორტალის ელექტრონული ვიდეოფილმების კატალოგში. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ფილმი „ბუნებრივი მიდგომის აქტივობა თემატური პლაკატის გამოყენებით“.
კითხვა | სასაუბრო - პლაკატები
დაბადების დღე PDF
დარბაზი PDF
ექსკურსია PDF
მაღაზია PDF
ოთახი PDF
რესტორანი PDF
ტბა PDF
თეატრი PDF


პლაკატი სასწავლო პროცესის მართვის ღირებულ რესურსს წარმოადგენს. იგი ცოდნის ვიზუალური გზით განმტკიცების წყაროა. მათემატიკის პლაკატები დამზადებულია I–VI კლასებისთვის და წარმოდგენილია ქართულ, სომხურ, აზერბაიჯანულ და რუსულ ენებზე. გამოყენების წესებისა და რჩევების გასაცნობად გახსენით ან ჩამოტვირთეთ ბროშურა „მათემატიკის სწავლების პროცესის გაუმჯობესება პლაკატების მეშვეობით".
ბროშურა ქართულ ენაზე ბროშურა რუსულ ენაზე ბროშურა აზერბაიჯანულ ენაზე ბროშურა სომხურ ენაზე
მათემატიკა - ქართული პლაკატები
I კლასი II კლასი III კლასი IV კლასი V კლასი VI კლასი
I - 1
II - 1
III - 1
IV - 1
V - 1
VI -1
I - 2
II - 2
III - 2
IV - 2
V - 2
VI -2
I - 3
II - 3
III - 3
IV - 3
V - 3
VI -3
I - 4
II - 4
III - 4
IV - 4
V - 4
VI -4
I - 5
II - 5
III - 5
IV - 5
V - 5
VI -5
I - 6
II - 6
III - 6
IV - 6
V - 6
VI -6
I - 7
II - 7
III - 7
V - 7
VI -7
I - 8
III - 8
VI -8


მათემატიკა - რუსული პლაკატები
I კლასი II კლასი III კლასი IV კლასი V კლასი VI კლასი
I - 1
II - 1
III - 1
IV - 1
V - 1
VI -1
I - 2
II - 2
III - 2
IV - 2
V - 2
VI -2
I - 3
II - 3
III - 3
IV - 3
V - 3
VI -3
I - 4
II - 4
III - 4
IV - 4
V - 4
VI -4
I - 5
II - 5
III - 5
IV - 5
V - 5
VI -5
I - 6
II - 6
III - 6
IV - 6
V - 6
VI -6
I - 7
II - 7
III - 7
V - 7
VI -7
I - 8
III - 8
VI -8


მათემატიკა - აზერბაიჯანული პლაკატები
I კლასი II კლასი III კლასი IV კლასი V კლასი VI კლასი
I - 1
II - 1
III - 1
IV - 1
V - 1
VI -1
I - 2
II - 2
III - 2
IV - 2
V - 2
VI -2
I - 3
II - 3
III - 3
IV - 3
V - 3
VI -3
I - 4
II - 4
III - 4
IV - 4
V - 4
VI -4
I - 5
II - 5
III - 5
IV - 5
V - 5
VI -5
I - 6
II - 6
III - 6
IV - 6
V - 6
VI -6
I - 7
II - 7
III - 7
V - 7
VI -7
I - 8
III - 8
VI -8


მათემატიკა - სომხური პლაკატები
I კლასი II კლასი III კლასი IV კლასი V კლასი VI კლასი
I - 1
II - 1
III - 1
IV - 1
V - 1
VI -1
I - 2
II - 2
III - 2
IV - 2
V - 2
VI -2
I - 3
II - 3
III - 3
IV - 3
V - 3
VI -3
I - 4
II - 4
III - 4
IV - 4
V - 4
VI -4
I - 5
II - 5
III - 5
IV - 5
V - 5
VI -5
I - 6
II - 6
III - 6
IV - 6
V - 6
VI -6
I - 7
II - 7
III - 7
V - 7
VI -7
I - 8
III - 8
VI -8