ფორუმი
თქვენ იმყოფებით გვერდზე : რესურსები მასწავლებლებისთვის
მასწავლებლის რესურსების სივრცეში თავმოყრილია სხვადასხვა სასწავლო მასალა და რესურსი, რომელთა მიზანია დაწყებითი კლასების I-VI კლასებში ქართული ენისა და მათემატიკის სწავლა-სწავლებაში ინოვაციების ხელშეწყობა. მოცემულ სივრცეში ასევე მოთავსებულია რესურსები მასწავლებელთა სასწავლო ჯგუფების ფასილიტატორებისთვის.
აღნიშნული ბლოკი მოიცავს შემდეგ განყოფილებებს:
რესურსები მასწავლებლებისთის
 • წიგნები მასწავლებლებისთვის
 • მოსწავლის წიგნები
 • მოსწავლის აუდიოწიგნები
 • აქტივობის ბარათები
 • კითხვის და მათემატიკის პლაკატები
 • მოსწავლის გაზეთი
 • გაკვეთილის გეგმები
 • მეთოდური ვიდეოები სწავლების პრაქტიკებზე
 • კომპიუტერული თამაშები
          
რესურსები ფასილიტატორებისთის
 • მასწავლებელთა სასწავლო ჯგუფის ხელმძღვანელობა:
      გზამკვლევი ფასილიტატორისთვის
 • ვიდეორესურსები მასწავლებელთა სასწავლო ჯგუფის
      ფასილიტატორებისთვის
 • დაკვირვების ფორმები
 • პრეზენტაციები ფასილიტატორებისთვის