... იხილეთ ვრცლად >>>
რესურსები
ვებინარები
× ბიზნეს უნარ-ჩვევები წიგნები და გაზეთები აუდიო წიგნები სამუშაო ბარათები დაწერე მოთხრობა მათემატიკური თამაშები კითხვის და მათემატიკის პლაკატები მშობელთა ჩართულობის ბარათები

თქვენ იმყოფებით გვერდზე : რესურსები მასწავლებლებისთვის

მასწავლებლის რესურსების სივრცეში თავმოყრილია სხვადასხვა სასწავლო მასალა და რესურსი, რომელთა მიზანია დაწყებითი კლასების I-VI კლასებში ქართული ენისა და მათემატიკის სწავლა-სწავლებაში ინოვაციების ხელშეწყობა. მოცემულ სივრცეში ასევე მოთავსებულია რესურსები მასწავლებელთა სასწავლო ჯგუფების ფასილიტატორებისთვის. აღნიშნული ბლოკი მოიცავს შემდეგ განყოფილებებს:რესურსები მასწავლებლებისთის

 • წიგნები მასწავლებლებისთვის
 • მოსწავლის წიგნები
 • მოსწავლის აუდიოწიგნები
 • აქტივობის ბარათები
 • კითხვის და მათემატიკის პლაკატები
 • მოსწავლის გაზეთი
 • გაკვეთილის გეგმები
 • მეთოდური ვიდეოები სწავლების პრაქტიკებზე
 • კომპიუტერული თამაშები
რესურსები მასწავლებლებისთვის

რესურსები ფასილიტატორებისთის

 • მასწავლებელთა სასწავლო ჯგუფის ხელმძღვანელობა: გზამკვლევი ფასილიტატორისთვის
 • ვიდეორესურსები მასწავლებელთა სასწავლო ჯგუფის ფასილიტატორებისთვის
 • დაკვირვების ფორმები
 • პრეზენტაციები ფასილიტატორებისთვის
რესურსები ფასილიტატორებისთვის